فروشگاه کتاب ناکجا در پاریس
ساموئل بکت
از فروید تا ژاک دریدا
بدکاری

تلویزیون را روشن کردم. سکوت خانه نشکست. سکوت خانه از با هم بودنمان می‌شکست، نه با تماشای دروغ‌های قاب‌شده. سعید منافی |  پیر مرگ